Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de website  

Het gebruik van deze website www.somsishetph.nl (“de Website”) is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. De Website wordt u aangeboden door Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V., gevestigd te Woerden (“Actelion”).

Het gebruik van de Website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze Website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten. Door de Website te bezoeken en te bekijken stemt u (“Gebruiker”) in met deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u hier niet mee instemt, is het u niet toegestaan de Website te gebruiken. Daarom verzoeken wij u dringend de volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u deze Website gebruikt. Wij wijzen u erop dat Actelion deze voorwaarden om ongeacht welke reden te allen tijde zonder verdere kennisgeving kan herzien of beëindigen. Aangezien u door dergelijke wijzigingen gebonden bent, dient u regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bekijken.

Deze Website bevat met name informatie over de aandoening PAH en is enkel gericht ter informatie van (huis)artsen. Gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op de Website, alsmede voor de diagnostisering en behandeling van zijn/haar patiënten. Actelion accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de Website en de daarop gepubliceerde informatie.

  1. Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze Website, zoals auteursrechten en merkrechten, bij Actelion of haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk is toegestaan op basis van de wet- en regelgeving is niet toegestaan. Actelion behoudt zich al haar rechten voor. U mag de informatie op deze Website derhalve uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik downloaden, elektronisch kopiëren, afdrukken of tonen. De distributie, wijziging, verzending of het gebruik van gegevens van de Website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, tekeningen, video enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

  1. Linking en framing

Links naar deze Website zijn uitsluitend toegestaan als ze uitkomen op de homepage. Deeplinking is niet toegestaan. Het is tevens verboden (delen van) deze Website door middel van hotlinking, inline linking, framing of enige andere methode in uw website of die van een derde op te nemen. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

  1. Links naar websites van derden

Bij wijze van service voor de bezoekers van de Website kan deze links bevatten naar andere internetsites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden (hierna “websites van derden”). Wij wijzen u erop dat Actelion geen controle over deze websites van derden uitoefent, noch verbonden is met een dergelijke partij en dat uw eventuele bezoek aan deze websites van derden voor eigen risico is en is onderworpen aan de juridische voorwaarden en het eventuele privacy-/cookiebeleid van de desbetreffende site. U begrijpt voorts dat Actelion geen goedkeuring verleent aan of toezicht houdt op de websites van derden. Actelion draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de websites van derden.

  1. Technische onnauwkeurigheden, typefouten en wijzigingen

Deze Website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. Actelion behoudt zich het recht voor informatie op deze Website alsmede op deze Website beschreven producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te corrigeren en/of te verbeteren.

  1. Disclaimer

Deze Website en de informatie op de Website wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie accepteert Actelion geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden op de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links). Actelion behoudt te allen tijde het recht om onaangekondigd de inhoud van deze Website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen. Actelion geeft geen enkele garantie dat de in de Website vervatte functies ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze Website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanddelen. Actelion behoudt zich het recht voor een of meer functies van de Website te onderbreken of te staken en draagt geen aansprakelijkheid voor een onderbreking of staking van een of meer functies van de Website.

  1. Over ziektebeelden en behandelingen verstrekte informatie

De inhoud van deze Website is slechts van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. De informatie op deze Website is niet meer dan een hulpmiddel voor (huis)artsen om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. Indien u (PH) patiënt bent, of medische klachten ervaart, adviseren wij u voor medisch advies direct contact op te nemen met uw (huis)arts of zorgverlener. Actelion beantwoordt de eventuele vragen van uw arts of zorgverlener.

  1. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Op alle aspecten van uw gebruik van deze Website is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze website bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.

Laatste update: juli 2017